Fytoplankton.nl
Home Over algen Wie Technieken 'Live results' Contact

Home - Begin pagina
to english
Fytoplankton
Fytoplankton (algen) bestaat uit vrij in het water zwevend, microscopisch klein, plantaardig materiaal. De concentratie en soort van deze organismen bepalen mede de ecologische kwaliteit van het water. Het is daarom voor het waterbeheer van groot belang om de ontwikkeling van fytoplankton in het oppervlaktewater te volgen.

Met behulp van fotosynthese is het fytoplankton in staat om kooldioxide om te zetten in organisch materiaal (biomassa). Daarmee vormt het de basis van de voedselketen in zoet water en in de zee. Fytoplankton is een belangrijke voedselbron voor allerlei dieren zoals zoöplankton en filtrerende bodemdieren. Deze organismen vormen direct of indirect weer een belangrijke voedingsbron voor vissen, zeehonden en bruinvissen.

Overlast
Een aantal soorten algen kan bij een algenbloei voor overlast zorgen in de vorm van schuimvorming, drijflagen, giftige stoffen en stank. Bekend  zijn de blauwalgen, die bij warm weer voor problemen kunnen zorgen in het water.

'Live' resultaten
Een nieuwe ontwikkeling is de geautomatiseerde high performance  fytoplanktonanalyse, bestaande uit de gehele keten van monstername, monsteranalyse, data-analyse en rapportage naar internet. Het geeft meer inzicht in de dynamiek van het water en kan resulteren in een extra kwaliteitsslag in het monitoren en beheren van natuurlijke wateren. Dit is mogelijk met behulp van de combinatie flowcytometrie (CytoBuoy bv) en realtime dataverwerking (Thomas Rutten Projects).
powered by TRP © 2017